Juostelės

 Juostelė 6021juostele 6045juostele 6035juostele 6039juostele 6043

Juostelė: 6022 / 6021 Juostelė: 6045 Juostelė: 6035 Juostelė: 6039 Juostelė: 6043
Plotis: 10mm / 22mm Plotis: 22mm Plotis: 22mm Plotis: 22mm Plotis: 22mm
Kaina: 0.79 / 0.99 Lt Kaina: 1.49 Lt Kaina: 1.49 Lt Kaina: 1.49 Lt Kaina: 1.49 Lt
           0.23 / 0.29 €
           0.43 €            0.43 € 0.43 € 0.43 €